ROMs MA stipend: Arkitekturformidling i Norge 1985 – 2025

ROMs MA stipend 2023
Søknadsfrist 

I 2023 utlyser ROM for kunst og arkitektur et nytt stipend, «ROMs MA stipend», for studenter som arbeider med fremragende masteroppgaver relatert til tematikker som ligger innenfor ROMs tematiske hovedområder: kunst, arkitektur, stedsutvikling og offentlige rom.

Det første stipendet skal ha et tematisk fokus på ROMs egen historie i forbindelse med 20 års-jubileet i 2025, og vektlegger arkitektur og sted som fagområde. Stipendet er sponset av Snøhetta.

Bakgrunn

ROM for kunst og arkitektur har sin bakgrunn i to ulike institusjoner: Galleri Rom ble opprettet i 1986 av Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta) og Martin Roubik? og i løpet av få år hadde institusjonen flere utstillinger med yngre internasjonalt anerkjente arkitekter. Institutt for romkunst var en privat stiftelse etablert i 1989 av AHO, Kunstakademiet, SHKS, NAL, Norske billedkunstnere (NBK) og Norske kunsthåndverkere (NK). Fra 1990 til 2005 ble instituttet ledet av arkitekt og billedkunstner Mette L’orange. Begge institusjonene var unike i norsk kontekst; utforskende og tverrfaglige institusjoner som knyttet bånd mellom teori og diskursskapende praksis gjennom prosessorienterte utstillings- og formidlingsprosjekt. 

I 2005 stod fem stiftelsesorganisasjoner bak sammenslåingen av Galleri Rom og Institutt for romkunst: Norske Kunsthåndverkere, Norske Billedkunstnere, Norske arkitekters Landsforbund, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening og Norske landskapsarkitekters forening. ROM for kunst og arkitektur har siden sammenslåingen holdt til i Maridalsveien 3 i Oslo. Henrik der Minassian var institusjonens leder fra 2005 til 2019, da nåværende leder Gjertrud Steinsvåg tok over.

ROM for kunst og arkitektur viderefører i dag den eksperimenterende arven fra Galleri Rom og Institutt for romkunst. I dag jobber ROM med ulike programmer og formater, hvor målet er å vise romlig tenkning i praksis. Denne formen for arkitekturformidling er avansert og krever tid og tålmodighet, både for dem som praktiserer denne formen for tenkning og dem som interagerer med den. I dag er ROM en plattform for utforskende utstillings- og formidlingsprosjekter. Like viktig som resultatorienterte utstillinger som forstår verkene som endepunkt, er ROMs målsetning å være et generøst samlingsted for arbeidsprosesser, samarbeid, uenigheter og ulikheter. Et sentralt omdreiningspunkt er å vise frem arkitektens og kunstnernes metode gjennom eksperimenterende formidlingsformater. For mer informasjon om prosjekter, besøk rom.no.

ROMs MA stipend 2023

Hvordan har norsk arkitekturdiskurs blitt formidlet i utstillinger eller arrangementer de siste neste førti årene? Hvilke betydning har det å fasilitere for møte mellom kunstneriske arbeidsmetoder og arkitekturens – tradisjonelt - mer løsningsorienterte oppgaver? Hvilke typer utstillinger eller arrangementer har vært utforsket? Hva har vært sentrale teoretiske eller metodiske posisjoner? Hvordan har institusjonene arbeidet opp imot praksisfeltet? Hvordan har kulturpolitikken fremmet formidling av arkitektur?

Historien om arkitekturformidling i Norge de siste 40 årene er enda ikke dokumentert og analysert. ROMs arkiv (i kombinasjon med intervjuer), er et unikt utgangspunkt for en undersøkelse av arkitekturformidling i Norge fra 1985 – 2025.

ROM for kunst og arkitektur søker derfor en ambisiøs og dyktig masterstudent som ønsker å skrive masteroppgave om tverrfaglig formidling i Norge 1985 - 2025 med utgangspunkt i historien til institusjonene Galleri Rom, Institutt for romkunst og ROM for kunst og arkitektur.

Søkere kan være kandidater som er tatt opp på mastergradsstudier i relevante fagfelt innen humanistiske fag på et norsk eller utenlandsk universitet. Det er ingen krav til metodisk eller teoretisk tilnærming, men ROM for kunst og arkitektur har et uutforsket arkiv som tilgjengeliggjøres for stipendmottakeren. Det vil oppfordres til å kombinere arkivundersøkelser med intervjuer.

Studenter innen kunstformidling, kunsthistorie, arkitekturhistorie, museologi eller estetikk oppfordres til å søke.

ROM for kunst og arkitektur søker derfor en ambisiøs masterstudent som ønsker å skrive masteroppgave om tverrfaglig arkitekturformidling i Norge i perioden 1985 – 2025 med utgangspunkt i historien til Galleri Rom, Institutt for romkunst og ROM for kunst og arkitektur.

Det vil ikke bli lagt føringer på oppgavens tematiske vinkling eller kritiske perspektiver. Stipendmottakere står fritt til å velge teoretisk og metodisk tilnærming i samråd med veileder på sin egen institusjon. Men ROM for kunst og arkitektur har et uutforsket arkiv som tilgjengeliggjøres for stipendmottakeren. ROM kan også bistå med å sette stipendmottakeren i kontakt med sentrale aktører for å avtale intervjuer.

Søkere kan være kandidater som er tatt opp på mastergradsstudier i relevante fagfelt innen humanistiske fag på et norsk eller utenlandsk universitet. Studenter innen kunstformidling, kunsthistorie, arkitekturhistorie, museologi eller estetikk oppfordres til å søke.

Stipendet er på NOK 50.000,-. Halvparten av stipendet vil utbetales ved tildeling, og halvdelen utbetales når oppgaven leveres.

Forventninger til kandidatene:

- Dokumentert opptak til MA-studium innenfor relevante fagområder som kunsthistorie, museologi, arkitektur, estetikk, kunstteori, formidling, kuratering, arkitektur eller planlegging

- Selvstendig arbeid som fører til en MA-oppgave om arkitekturformidling i Norge, med utgangspunkt i historien til ROM for kunst og arkitektur

- Behersker norsk på grunn av ROMs kildemateriale

- Det er ønskelig med en anbefaling fra veileder eller annen fagperson

Det er ønskelig at mottakere av stipendet leverer en fagartikkel eller et fagintervju etter at oppgaven er levert og godkjent. Artikkelen vil bli publisert på Metodes nettsider.

ROM for kunst og arkitektur tilbyr:

- Stipend på kr 50 000,- NOK

- Tilgang til ROMs arkiv

- Hjelp til å bli satt i kontakt med relevante fagpersoner

- Mulighet til rådgivning og samtaler med relevante fagpersoner i ROMs team.

- Etter avtale med og initiativ fra utdanningsstedet kan det også være aktuelt at ROM bidrar med en bi-veilederfunksjon for kandidaten.

Krav til søknaden

For å søke på MA-stipendet må det skrives en søknad som inneholder følgende dokumenter:

- Et motivasjonsbrev (maks 1 A4 side)

- En prosjektbeskrivelse på to-tre A4 sider som beskriver hvordan søkeren ønsker å tilnærme seg tematikken. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en oversikt over tematikk, vinkling, hypoteser og kritiske spørsmål. Inkluder gjerne refleksjoner om teoretiske perspektiver og en kort litteraturliste.

- CV

- Det er også ønskelig med et anbefalingsbrev fra veileder