Fredrik Thorsen / Anja Tveiterås

Fredrik Thorsen & Anja Tveiterås
3. mai - 2. juni 2024

Soloutstilling I’m sorry if my disability causes you any inconvenience av kunstnerduoen FAT.

Foto: FAT (Fredrik Thorsen/Anja Tveiterås)

Kunstnerduoen FAT (Anja Tveiterås og Fredrik Alden Thorsen) arbeider med prosjektet "I’m sorry if my disability causes you any inconvenience" (arbeidstittel) som handler om utenforskapet som arkitekturen i offentlige rom kan skape for mennesker med funksjonsnedsettelser. FAT planlegger en helhetlig utstillingsinstallasjon av konkrete opplevelser av tilgjengelighet/utilgjengelighet, og vi ser fram til en utstilling som inneholder både humor og sårt alvor.

Dette sier FAT om de de jobber med: 

FAT har både personlege erfaringar og eit sterkt engasjement for spørsmålet som ROM stilte i sin Open call 2022; "Hvordan opplever mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom sted og rom?" Me ønskjer å belyse dei emosjonelle konsekvensane av utanforskapet som arkitektoniske utfordringar skapar for folk med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom. Arbeidstittelen "I ́m sorry if my disability causes you any inconvenience" spelar på kjensla av å vere til bry. Arkitekturen er ofte til bry for den som ikkje er 100% funksjonsfrisk, samstundes som ein kjenner på den ubehagelege kjensla av å vere til bry når ein stadig må be om hjelp eller tilpassingar for å komme seg fram. Til dømes kan berre det å komme seg til toalettet vere ei stor utfordring somme stader. Enkelte arkitektar og byggherrar opplever kanskje krava om tilgjengelegheit og universell utforming som ein brysam og fordyrande faktor. Mange stader ser det ut som om dei krava har blitt ein parentes eller fotnote seint i arbeidet, heller enn eit kreativt utgangspunkt og ramme. Enkelte bygg er teknisk tilgjengelege for til dømes ein rullestolbrukar, men tilgang krev ofte ein omstendeleg prosess; tilkalling av personell, deretter bli geleida inn til dømes på baksida av bygget, eller til ein saktegåande plattformheis der ein sit på utstilling som ein slags ufrivillig sirkusartist. Ein kjem seg inn i bygget, men til kva pris? Arkitekten oppfyller lovkrava, men utan omsyn til brukaren sin verdigheit. Burde verdighet eller tilgang med verdighet ha vore eit krav? Finnes det eller kan me lage ein formel for verdighet? Me opplever at enkelte offentlege rom er så lite tilpassa mot ulike former av funksjonsnedsettingar at ein del truleg vil unngå å opphalde seg der dersom dei ikkje må. Dette kan føre til ein subtil segregering, som igjen fører til mindre mangfald i våre offentlege rom. Ved å gje eit innanifrå perspektiv på funksjonsnedsettingar og arkitektur håpar me at både "mannen i gata" og arkitektar, byggherrar og beslutningstakarar kan sjå med nye auge på universell utforming og dei ubrukte moglegheitene som ligg i dette omgrepet.

Fredrik Thorsen er en selvlært fotograf med solid erfaring fra ulike frilansoppdrag. Hans arbeid strekker seg fra dokumentarfotografi for aviser og magasin til varierte prosjekter for kommuner, bedrifter og enkeltpersoner. Thorsen er kortvokst, rullestolbruker, og lever med kroniske nervesmerter og lammelser etter flere ryggmargsskader. Han har et sterkt samfunnsengasjement og brenner for likeverd og autonomi for alle mennesker uavhengig av funksjonsnedsettelser. Thorsen tar med seg egne erfaringer med funksjonsnedsettelser og arkitektur inn i prosjektet hos ROM.

Anja Tveiterås har kunstfaglig utdanning fra Falmouth College of Arts og Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Hun har erfaring fra undervisning og ulike prosjekter innen kunst, illustrasjon og formgiving. Hun har blant annet laget utstillingen "Zooleisna", en kombinasjon av fotokollasjer og tekster om utenforskap og bygdedyr i periferien. Hun kombinerer i dag sin kunstneriske virksomhet med arbeid som brukerstyrt assistent (BPA), noe som har gitt henne dypere innsikt i problemstillingene som dette prosjektet forsøker å utforske.