Hvilken visningskontekst?

Seminar på Den uferdige institusjonen, Bergen
Fredag 24. november 2023
Kl. 09.30 - 15.00

Universitetsmuseet i Bergen, ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum (KHM) i Oslo ønsker velkommen til det femte seminaret i serien der vi undersøker hva en utstilling er. Hvilken visningskontekst? finner sted på Den Uferdige Institusjonen i Bergen, 24. november 2023.

I seminaret deler fagpersoner med ulik kunnskap og ulike ansvarsområder sine refleksjoner over hvordan utstillingens fysiske kontekst spiller inn på opplevelsen av en utstilling. Vi utforsker hvordan visningsstedet påvirker publikums opplevelse av kulturhistoriske, religiøse, arkitektoniske objekter og kunstverk. Har utstillingen med dens objekter og verk autonomisk egenverdi som opererer uavhengig av stedet den opptrer i? Eller påvirker visningstedets fysiske rom, renommé, verdier og identitet publikums lesning av det vi er der for å se? 

Sammen ønsker vi å forstå hvordan visningsstedet bidrar til, eller vanskeliggjør, at utstillingens innhold fortelles. Innleggene og samtalene har til hensikt å skape en større forståelse for hva som bestemmer utstillingers kvalitetsforståelse, og i hvilken grad visningskonteksten bidrar til utstillingens innhold.

Program (endringer kan forekomme)

09.15 Kaffe og registrering

09.30 Velkommen og introduksjon ved Gjertrud Steinsvåg, daglig og kunstnerisk leder ROM

09.45 Museum mellom diorama og monolit - Björn Nilsson, Instituttleder på avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen

10.10 Den uferdige institusjonen - Medlemmer Den uferdige institusjonen: et atelierfellesskap og ikke-kommersielt produksjons- og visningsrom for profesjonelle kunstnere

10.35 – Høyt nok til en sjiraff, langt nok til en blåhval. Det fredete museale rom og ny kunnskap - Eli Hausken, leder for avdeling for forskningskommunikasjon og formidling ved Universitetsmueet i Bergen

11.00 Benstrekk og kaffe

11.10 Utstilling i spagat - June Stuen, Direktør ved Dalane Folkemuseum

11.35 Universitetsbiblioteket som utstillingsarena - Synnøve Marie Vik, faglig leder for Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

12.00 Lunsj

13.00 NABO : en invitasjon til samarbeid om fremtidens boligløsninger - Tina Larsen, seniorarkitekt hos Byarkitekten i Bergen

13.25 Sansenes hierarki i kunstverden: Utfordringer og muligheter - Kirsti van Hoegee, kurator og daglig leder ved KRAFT

13.50 Samtale med salen

15.00 Seminar slutt


Bidragsyterne:

Björn Nilsson er instituttleder for Avdeling for Kulturhistorie ved Universitetsmuseet i Bergen, UiB. Han er i utdannet arkeolog med doktorgrad (2003) på arkeologi som essayistisk miljøvitenskap. Før han flyttet til Bergen i 2021, var han forsker ved Lunds universitet, der han undersøkte langtidsforholdet mellom menneske og hav, først og fremst gjennom marinarkeologiske studier av undersjøiske steinalderlokaliteter i Østersjøen. Nilsson har også erfaring med kunstnerisk forskning, og sammen med arkitekter og kunstnere har han vært del av et større forskningsprosjekt som utforsket blikket på fotografi i arkitektur.

den uferdige institusjonen er et atelierfelleskap og ikke-kommersielt produksjons- og visningsrom for profesjonelle kunstnere etablert sommeren 2022. Organisasjonen disponerer i dag ca 800 m2 fordelt på̊ to store haller samt en rekke tilsluttende rom som utgjør private arbeidsværelser. dui huser i dag 12 faste medlemmer pluss 3 studio for kortere arbeidsopphold. Vi befinner vi oss midt i etableringen av fellesressurser som et kunstfaglig bibliotek, felleskjøkken og visningsrom. Samtlige utviklet som selvstendige prosjekt i grenselandet mellom kunst og arkitektur.

den uferdige institusjonen tillegger kunsten en nær betingelsesløs egenverdi og ønsker å være en arena hvor kunst kontinuerlig blir forsøkt utviklet og utforsket på̊ nye og overraskende måter både individuelt og kollektivt. Måten vi utvikler dui er inspirert av Oscar & Sofie Hansen sin åpen-form teori1, for mange mest kjent som det tankegodset Bergen Arkitektskole 2 bygger sin institusjonelle identitet på. Åpen-form-teorien karakteriseres av et syn på kunsten og arkitekturen som individuell og kollektiv samtidig, men ikke minst vektlegges organiske prosesser og delaktighet. Denne tankegangen prøver vi gjøre til credo for dui, både organisatorisk og for aktiviteter vi ønsker å gjennomføre i regi av den.

den uferdige institusjonen søker å bygge seg selv gradvis og dynamisk på̊ en måte der de ulike individuelle aktivitetene til sammen blir det som definerer hva og hvem vi er. Vi søker selv-organisering og ressursmessig bærekraft. Gjenbruk og moderasjon står sentralt, men også̊ verdier som felleskap og eksperimentering. Med navnet vårt forsøker vi å signalisere en identitet bygget på en holdning om at all sann kunst og kunnskap er uferdig i natur, men ikke minst en vilje til å praktisere dette institusjonelt.

Presentasjonen til seminaret vil foregå som en dialog mellom medlemmer i dui.

Eli Hausken, (f. 1977) er folkorist og leder for Avdeling for forskningskommunikasjon og formidling ved Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Hun har siden 2006 arbeidet målrettet for å dreie Universitetsmuseets formidling mot forskningsprosessen, og var dypt involvert i renoveringen av og utviklingen av et nytt museumskonsept i Norges eldste fredete museumsbygg fra 1865, Naturhistorisk Museum, Muséplassen 3, med ansvar for målgruppeoppnåelse og kuratering av utstillinger. Hun var prosjektleder for Arena for forskningskommunikasjon der UiB utvidet Universitetsmuseets mandat til å også formidle UiBs øvrige forskningsmiljø gjennom museale format i det nyrenoverte museet. Museumsprosjektet har vunnet flere priser på grunn av sin helhetlige forståelse av sitt samfunnsoppdrag, og sin innovative og dristige formidling som ønsker publikum velkomne til en kunnskapsopplevelse uten å bryte båndene til historien og tradisjonene.

June Stuen (f. 1984) er har en mastergrad i arkeologi ved Universitetet i Bergen fra 2012. Siden 2021 har hun vært direktør ved Dalane Folkemuseum. Før hun begynte i stillingen som direktør, har hun jobbet som formidlingsleder ved samme museum, og har en allsidig praksis fra museumsfeltet. Som direktør har den viktigste oppgaven vært å fullfinansiere etableringen av Jøssingfjord Vitenmuseum som formidlings- og visningsarena. Hun er spesielt opptatt av museumspolitikk, og særlig retten for de små museene til å leve og overleve som kulturinstitusjoner.

Kirsti van Hoegee (f. 1975) er en kurator og en kunstner som bor i Bergen. Hun har en bachelorgrad fra Avdeling for fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og en mastergrad i visuellkunst fra Kunstakademiet ved KHiB i 2009. Fra 2016 til 2018 var hun produsent og kurator ved KRAFT før hun startet i stillingen som daglig leder i desember 2018. Som daglig leder ved KRAFT har hun kunstnerisk ansvar og kuraterer store deler av programmet. Hun er redaktør for serien Parallell, som blir utgitt av forlaget KRAFT Press.

Fra 2021 til juni 2023 fullførte Kirsti van Hoegee masterprogrammet i kuratorpraksis ved Universitetet i Bergen. Hun har en spesiell interesse for å omforme etablerte narrativer og bruker spekulativ fiksjon som en metode for å utfordre vår oppfattelse av virkligheten.

Synnøve Marie Vik er faglig leder for Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, et av landets eldste arkiv for historisk fotografi. Billedsamlingen består av ca. 1,2 millioner bilder, og inneholder samlinger etter sentrale fotografer i norsk fotohistorie og eksempler på tidlige fotografiske teknikker. Vik leder Universitetsbibliotekets utstillingsgruppe, som har som mål å sikre kontinuitet og kvalitet i UBs utstillingsarbeid, med et overordnet ansvar for utstillingene ved humaniorabiblioteket, en utstillingsarena etablert høsten 2021. Vik er kunsthistoriker med en PhD i visuell kultur, og med forskningsinteresser som spenner fra fotohistorie og arkivstudier til økokritikk, antropocen og oljekultur. Hun har arbeidet som museumsleder, kurator og kunstkritiker, og var i mange år spesialrådgiver innen kunst- og kulturpolitikk.

Tina Larsen er seniorarkitekt hos Byarkitekten i Bergen og har vært prosjektleder for det nå avsluttede forskningsprosjektet BOPILOT, som undersøkte hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger. Hun brenner for å fremme privat-offentlig samarbeid i byplanleggingen og å involvere sivilsamfunn og fremtidige beboere i utvikling av fremtidens boligløsninger. Tina var medkurator på boligutstillingen NABO – hvordan skal vi bo sammen på KODE i fjor. Utstillingen var siste aktivitet i BOPILOT og var et samarbeid mellom Byarkitekten i Bergen kommune, Nasjonalmuseet, Helen&Hard og KODE. Utstillingen skulle skape en møteplass for refleksjon og dialog om fremtidsvisjoner for det å bo sammen og undersøke hvordan deling, sambruk, beboermedvirkning og felleskap i boliger og nabolag kan skape sosial bærekraft, trivsel og aktivitet, forebygge ensomhet og skape gode nabolag. Et mål var å skape interesse for nye måter å bo på og å koble innbyggere og utbyggere som vil bygge, og bo i mer sosiale boformer.

Har tidligere jobbet i Husbanken med boligkvalitet og i HLM arkitektur med å tegne bl.a Høgskolen på Vestlandet og Halden fengsel. Utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole i 1999, hvor hun også har holdt undervisning og forelesninger.

Prosjekt om utstillingsarkitektur:

Kulturhistorisk museum (KHM) og ROM har siden 2021 samarbeidet om Prosjekt om utstillingsarkitektur med formål å undersøke utstillingsproduksjon på tvers av faglige tilnærminger og institusjonelle føringer. Fra 2023 er vi veldig glade for å videreutvikle samarbeidet med Universitetsmuseet i Bergen. Det grunnleggende spørsmålet Hva er en utstilling? har vært førende for en serie med seminarer som omhandler ulike sider ved utstillingsproduksjon. De fulltegnede seminarene har siktet seg inn mot et bredt fagmiljø og blitt godt mottatt som en tverrfaglig møteplass for kompetanseutvikling om utstillingsproduksjon som praksis for en bred kunst- og museumsbransje på tvers av intern rolle- og ansvarsfordeling. 

Har du spørsmål eller innspill, ikke nøl med å sende oss en epost på post@r-o-m.no.